Zoek & meer

Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties

Klik hier voor het aanvraagformulier vakantieverlof.


Klik hier voor het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden.


klik hier voor de procedure aanvraag verlof.


 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

 

Vakantieverlof

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren aan de rector van de school te worden voorgelegd.

Op de school is hiervoor een formulier aanwezig.

De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof:

-       vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan (een werkgeversverklaring dient te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële vakantie mogelijk is).

-      vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.

-      vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

-      verder is het wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de schoolvakanties.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden (tien schooldagen per jaar of minder)

Leerplichtwet art 14, lid 1

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor tien schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de rector van de school schriftelijk te worden voorgelegd.

Dit verlof kan worden verleend:

  1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting - voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
  2. voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
  3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
  4. bij ernstige ziekte van ouder-, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de rector;
  5. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste één dag;
  6. bij 25- en 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
  7. voor andere naar het oordeel van de rector gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof.

Voor overige gewichtige omstandigheden geldt: alleen, dit ter beoordeling van de rector, in zeer bijzondere gevallen, dus niet voor vakanties en carnaval, wintersport e.d. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden ingeleverd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

 

Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar

Leerplichtwet art. 14, lid 3

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per jaar dient minimaal één maand tevoren via de rector van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

 

Religieuze feest- en gedenkdagen

De Leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult, maar ouders moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten.

Voorbeelden:

- voor hindoes: het Divali- en Holifeest;

- voor moslims: het Offer- en Suikerfeest;

- voor joden: Het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhutten-Slot-, Paas- en het Wekenfeest.

Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.

Tegen de beslissing van de rector of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

 

Let op:  De rector is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren)/kinderen 12+ zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen!