Zoek & meer

Protocol medisch handelen & medisch handelen

Onlangs heeft de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van de scholengroep Galilei (Helinium is één van de scholen binnen deze onderwijsgroep) ingestemd met een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Dat protocol geldt vanaf heden.

De personeelsleden van de Galileischolen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofd- en buikpijn.

De schoolleiding krijgt soms ook het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om een kind medicijnen toe te dienen die door een arts zijn voorgeschreven. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van schoolpersoneel gevraagd als het bijvoorbeeld gaat om het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.

Ook medewerkers vragen soms om hulp bij medicijnverstrekking of medisch handelen. In het  protocol medicijnverstrekking en medische handelen wordt het beleid van Galilei met betrekking tot medicijnverstrekking en medisch handelen  weergegeven.

Galilei acht het van belang dat een langdurig zieke leerling, een leerling met een chronische ziekte of een leerling met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. De leerling heeft contact met leeftijdgenoten, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn ziekte of handicap.

Galilei onderschrijft de gedachte dat – waar dat mogelijk is – een normale schoolgang plaatsvindt, omdat die essentieel is voor het psychosociaal welbevinden van de leerling. Eenzelfde visie  wordt gehanteerd als het gaat om medewerkers.

Om veel vragen en foutief handelen op dit gebied te voorkomen is dit protocol tot stand gekomen. Naast het volledige protocol is een overzichtelijk A4tje met ge-/en verboden en attentiepunten ontwikkeld. Dit neemt niet weg dat u kennis dient te nemen van het gehele protocol.