Zoek & meer

ISK Hellevoetsluis

ISK Hellevoetsluis

 

Sinds december 2017 verzorgt Helinium onderwijs aan nieuwkomers. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die uit het buitenland in Nederland komen wonen en (nog) onvoldoende Nederlands spreken, krijgen onderwijs in de ISK (Internationale schakelklas), ook wel eerste opvang anderstaligen (EAO) genoemd.

Sinds dit schooljaar zijn we deze opvang gestart met twee groepen leerlingen met 11 verschillende nationaliteiten, te weten de Braziliaanse, Bulgaarse, Chinese, Duitse, Filippijnse, Oekraïense, Panamese, Poolse, Portugese, Syrische en Turkse nationaliteit. Een zeer diverse groep jongens en meisjes die allemaal bezig zijn zich het Nederlands eigen te maken. Sommigen zijn al wat langer in Nederland, anderen zijn pas deze zomer naar Nederland verhuisd.

Nieuwkomers van deze leeftijd hebben recht op twee jaar ISK-tijd. Na deze twee jaar of eerder, als het aanleren van het Nederlands sneller gaat, stromen zij in in het reguliere onderwijs; voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of gaan aan het werk, afhankelijk van hun leeftijd en niveau. Na ongeveer een jaar kan leerlingen een deelschakelprogramma worden aangeboden, waarbij zij naast de NT2 lessen ook in reguliere klassen bepaalde vakken gaan volgen.

Leerlingen die op een hoog niveau onderwijs hebben gehad in hun thuisland, kunnen soms na de ISK een schakelprogramma volgen om zo toelating te krijgen tot het hoger onderwijs.

Voor ISK Hellevoetsluis hanteren we de regels en afspraken zoals deze voor heel Helinium gelden.

 

Docenten en vakken

Het team ISK bestaat uit ervaren NT2 docenten en docenten uit het reguliere onderwijs. Naast NT2 (Nederlands als tweede taal) wat tussen de 15 en de 17 uur per week gegeven wordt, staat er ook Engels, wiskunde, rekenen, burgerschap, creatieve vorming en LO op het rooster.

Voor het NT2 onderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende (digitale) methodes om het spreken, luisteren, lezen en schrijven gedifferentieerd aan te kunnen bieden en op een hoger niveau te krijgen. Naast klassikale instructies of werkvormen werken leerlingen zelfstandig en op eigen niveau aan hun taalontwikkeling.


Activiteiten

Een aantal activiteiten per jaar wordt gezamenlijk met alle leerlingen van Helinium ondernomen; te weten de schaatsdag (voor de kerstvakantie) en het eindejaarsuitje naar de Efteling. Andere buitenschoolse activiteiten staan in het kader van het lesprogramma op de ISK; waaronder een bezoek aan een MBO instelling.

 

Zorg

Elke leerling heeft een individuele mentor, die de eerst aangewezen persoon is om de leerling te helpen en het contact met ouders te onderhouden. De mentor bespreekt de voortgang en het te verwachten uitstroomprofiel met de leerling. Daarnaast biedt Helinium schoolmaatschappelijk werk aan voor deze vaak kwetsbare groep. Tevens kan de ISK een beroep doen op het Interne Ondersteuningsteam van Helinium (IOT). Naast deze zorg spreekt ook de schoolverpleegkundige met de leerlingen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.


Aanmelding

Nieuwe leerlingen kunnen zich na het maken van een afspraak aanmelden voor de ISK samen met hun ouders, voogd en/of tolk bij mevrouw De Groot; e-mail.

Van belang is dat zij hun paspoort of pasje van de IND (verblijfstitel) en een uittreksel uit het bevolkingsregister met daarop de datum van aankomst in Nederland bij de gemeente waar de leerling woont, meenemen.