Roosterwijzigingen & meer

Begeleidingsplan

Het is een goede zaak dat docenten in opleiding en de opleidende scholen vooraf weten hoe de begeleiding op HELINIUM is geregeld. Het begeleidingsplan kan hen daarbij helpen.

Voor de begeleiders/coaches is het handig de beschikking te hebben over een stuk waarin staat vermeld wat er van hen wordt verwacht en wat zij daarvoor mogen verwachten. Dat geeft duidelijkheid over de vraag welke coach/begeleider welke ondersteuning en op welk moment in het jaar moet leveren.

Om een adequate begeleiding te verzorgen is het van belang om te weten hoe de huidige student wordt opgeleid. Begrippen als leercyclus, POP, LWP, portfolio, assessment, competentieontwikkeling, reflectie, komen in dit begeleidingsplan aan de orde.

Daarnaast wordt beschreven hoe de begeleidingsstructuur van de samenwerkende HR en Opleidingsschool VPR t.a.v. de student in elkaar zit en wat er verwacht wordt van resp. de coach, de BoS, studieloopbaan-coördinator, de stagebegeleider, de BiS en de regiomanager.

Ook wordt beschreven wat er van de student geëist mag worden, over welke competenties zij moeten beschikken om door te mogen naar een hoger niveau en hoe dit getoetst worden.

 

Opleidingsschool VPR

In het kader van het ‘duaal opleiden in school’ (alleen eigen leerlingen studerend aan de HR) werken de onderwijsgroepen Galilei, Wellantcollege Brielle, Zadkine ZHE en Pentasamen in een partnermodel: Opleidingsschool VPR

Hiermee ontstaat een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor studenten door de diversiteit in onderwijsvisies en signatuur van de scholen. Door afstemming van alle betrokken scholen op het gebied van Opleiden in School voor reguliere en duale studenten is een kaderstellende nota tot stand gekomen waarin begeleiding, facilitering en honorering geregeld is. Evidente delen uit deze nota zijn verwerkt in dit begeleidingsplan: een richtlijn voor de minimaal beoogde tijdsinvestering voor de begeleiding van onze studenten, hun eventuele honorering, wat van ze verwacht mag worden aan de opleidingsscholen van het samenwerkingsverband. Tevens is zichtbaar hoeveel tijd en facilitering voor de coaches en de ‘BoSsen’ (coördinerend Begeleider Op School) door de school beschikbaar gesteld kan worden. Een en ander om een inschatting te kunnen maken hoeveel studenten, al dan niet betaald, een school in financiële en personele zin ‘hebben’ kan. Voor verdere informatie verwijs ik naar H4 (blz.13) uit dit begeleidingsplan.

Ook informatie over het Iclon Leiden (opleiding tot eerstegraads docent) en over haar studieeisen zijn in dit plan meegenomen (H5, blz. 21).

 

Sinds april 2012 beschikt HELINIUM, als onderdeel van Opleidingsschool VPR, over het Keurmerk Opleidingsscholen

Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen en om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Opleidingsschool, professionalisering noodzakelijk. Daartoe worden cursussen aangeboden door de o.a. Hogeschool Rotterdam waarop door het onderwijzend personeel ingeschreven kan worden.

Op HELINIUM zijn reeds 20 docenten gecertificeerd coach, 6 collega’s doen momenteel de cursus, twee docenten zijn in het bezit van het Certificaat Assessor, drie docenten beschikken over het BoScertificaat en de actieve BoS is als schoolopleider opgenomen in het basisberoepsregister van Velon (vereniging van lerarenopleiders).