Roosterwijzigingen & meer

Verlofaanvragen

20 december 2016
Met enige regelmaat krijg ik verzoeken van ouders/verzorgers om vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties. In bijna alle gevallen kan ik daar geen toestemming voor geven, omdat de bepalingen t.a.v. de leerplicht mij die ruimte niet bieden. Niet zelden stuit dit op onbegrip bij ouders, omdat ze de bepalingen anders interpreteren dan de overheid ze bedoeld heeft. Om duidelijkheid te geven over wat de bepalingen inhouden, zet ik e.e.a. nog even op een rijtje.

Vakantieverlof buiten schoolvakanties

Voor vakantie onder schooltijd kan ik alleen toestemming geven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouder(s)/ verzorger(s). In dat geval mag ik eenmaal per schooljaar een kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Op voorwaarde dat het gaat om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Dus als ouders verlof vragen voor een wintersportvakantie buiten de reguliere schoolvakantie, mag er geen sprake zijn van andere geplande vakanties in de zomer-, herfst-, kerst- of meivakantie.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder(s)/verzorger(s) blijken. Verder moet er met de volgende voorwaarden rekening gehouden worden.

 • De aanvraag dient ten minste acht weken van tevoren te worden ingediend, tenzij ouder(s)/verzorger(s) kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was.
 • De verlofperiode mag max. 10 schooldagen beslaan.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Om misverstanden te voorkomen dient er een dokterverklaring uit het vakantieland te worden overlegd, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt.

 

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/ of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • Een verhuizing van het gezin.
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • Ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt     bepaald in overleg met de rector en/of de leerplichtambtenaar).
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-,  40-, 50- of 60-jarig      (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Voorbeelden van situaties die niet vallen onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin dan al of nog vrij zijn.

 

Ruud van Tergouw

Rector