Roosterwijzigingen & meer

Nieuwe normaal: situatie na 6 mei

14 april 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het kabinet heel expliciet spreekt over een ‘anderhalvemetersamenleving’ - ook na 28 april - houden we er serieus rekening mee dat de school na de meivakantie niet ‘gewoon’ open gaat alsof alle maatregelen niet meer gelden. Sterker nog, in de week van 20 april a.s. horen we van de minister wat de richtlijnen zijn voor het onderwijs vanaf 6 mei a.s. en we anticiperen daarop door te werken aan verschillende scenario’s voor de opzet van onze lessen. Twee van die scenario’s gaan uit van onderwijs dat geheel of gedeeltelijk op afstand blijft plaatsvinden.

Wat die opzet betreft: ik wijs er nogmaals op dat er aan het einde van deze week een korte enquête voor ouders en leerlingen verschijnt, waarin u kunt aangeven wat uw bevindingen zijn. Die worden meegenomen in onze aanpassingen. We merken bijvoorbeeld dat ouders het lastig vinden om hun kind(eren) te helpen bij het schoolwerk en dat sommige ouders daar niet aan toekomen. Dat is jammer, want het zou de leerlingen enorm helpen.

 

In een brief aan de scholen en schoolbesturen schrijft minister Slob: “Van ouders wordt plotseling veel verwacht in het leerproces van hun kinderen. Niet iedereen lukt het om dit goed op te pakken. Daarom volgt op lesopafstand.nl ook informatie over het betrekken en op de hoogte houden van ouders door scholen. Ook is er speciaal voor ouders ondersteuning te vinden op ouders.lesopafstand.nl. Daar kunnen zij praktische tips vinden over pedagogiek en didactiek.”

 

Als u het interessant vindt om te lezen wat er allemaal in die brief staat en waar scholen en dus ook Helinium mee bezig zijn (hebben we ook onze kwetsbare leerlingen in beeld, hoe regelen we extra computers voor leerlingen die daar thuis niet over kunnen beschikken?), verwijs ik u naar de bijlage met de integrale brief.

 

In de brief staat ook een link naar een ander document met daarin opgenomen de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020. De nieuwe regeling 2019-2020 is gelijk aan de bestaande, maar wijkt daar op de volgende punten van af.

  • Het eindcijfer* van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen.
  • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
  • Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en -kk) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).
  • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

 

* Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten. Het eindcijfer wordt afgerond naar een heel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer wordt afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma  een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.

 

Een verdere uitwerking van de slaag-zakregeling vindt u in genoemd document.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

Rector

 

Brief minister Slob