Zoek & meer

Brief van de rector betr. 'Update'

02 oktober 2020
Hieronder de brief van de rector betreft 'Update' .

Hellevoetsluis, 2 oktober 2020

 

Betreft: Update

   

Geachte ouders,

Vorige week meldde ik dat het leek dat we weer in ons bekende ritme komen van vóór de corona-onderbreking. Een beeld dat nog steeds overheerst, maar het coronavirus maakt het er niet gemakkelijker op. Hoewel het aantal officieel besmette leerlingen (totaal nu zeven) op zich meevalt, constateren we dat inmiddels bijna 10% van de leerlingen uit voorzorg tijdelijk niet naar school komt. We zien een vergelijkbaar beeld op de meeste andere scholen in het land.   

Zowel de besmettingen als de tijdelijk afwezige leerlingen zijn verspreid over al onze afdelingen. Van zgn. brandhaarden is dus geen sprake en de betrokken ouders en medewerkers worden onmiddellijk geïnformeerd. De school staat in nauw contact met de betrokken GGD’s. Misschien ten overvloede: ouders moeten bij een positief geteste leerling de school onmiddellijk informeren en de leerling mag niet naar school komen. Alle betrokkenen worden vervolgens geïnformeerd en indien nodig zal verder contactonderzoek worden opgestart. Dat is overigens pas het geval wanneer een andere leerling langer dan 15 minuten op een afstand van minder dan 1,5 meter heeft verkeerd.

Maar gelukkig zijn er nog geen medewerkers besmet en verwachten we binnenkort de eerste (besmette) leerlingen weer terug op school. Dat zal voor de leerlingen, die tijdelijk in thuisquarantaine blijven, ook gelden. Uiteraard proberen we de thuisblijvende leerlingen niet te vergeten en met een laptop in de klas vanuit huis te laten meekijken. Ook het gebruik van planners kunnen de tijdelijke afwezigheid (meestal ongeveer een week) voor een deel opvangen. Helinium heeft een uitstekende zorgstructuur en betrokken mentoren en teamcoördinatoren die u vast wel weet te vinden, als dat nodig is.

Dat onder onze medewerkers enkelen met een kwetsbare gezondheid zijn en anderen die met lichte klachten (volgens de regels) tijdelijk thuis moet blijven is een extra complicatie. Gelukkig kunnen we hen binnen 24 uur laten testen, zodat het verzuim zoveel mogelijk wordt beperkt. Maar de situatie is helaas wel van invloed op de taak waar we voor staan: goed onderwijs en begeleiding bieden aan uw zoon of dochter. Het docententeam doet er alles aan om onder andere dan de gebruikelijke, en verre van ideale, omstandigheden uw zoon of dochter zo goed mogelijk te ondersteunen in het leerproces. Een troost is dat de situatie elders vaak nog minder florissant is en we voorlopig tenminste nog onderwijs kunnen en mogen blijven aanbieden. Onze gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en met Co2 metingen zullen we voor de zekerheid de omstandigheden meten. Wat dat betreft is het glas echt nog veel meer dan half vol!

Helaas moesten we na de persconferentie van afgelopen maandag besluiten om de laatste geplande voorlichtingsavonden niet meer op school te organiseren. Het maximum aantal van dertig en de niet aanwezige “zeer dingende noodzaak”, dwongen ons dit digitaal en op afstand te doen. Dank voor het begrip dat we hiervoor kregen. Hoewel de aangepaste vorm verre van ideaal is gaan we er vanuit dat de noodzakelijke informatie desondanks wel goed bij de betrokken ouders terecht is gekomen. Ook hier geldt: laat het de mentoren en teamcoördinatoren weten wanneer er (nog) onduidelijkheden zijn. Een goed en nauw contact tussen ouders en school is een belangrijke pijler voor goede leerprestaties van leerlingen. Over de betrokkenheid van ouders en verzorgers mag Helinium zeker tevreden zijn.

Ook wordt sinds vandaag door de overheid dringend geadviseerd leerlingen in school mondkapjes te laten dragen. De scholengroep Galilei, waartoe Helinium behoort, sluit zich daar ook bij aan. Niet verplicht omdat daar geen wettelijk kader voor is, en wetenschappelijk niet overtuigend bewezen, maar de oproep sluit natuurlijk aan bij de onze van begin september. We gaan dus ons best doen dit meer te stimuleren en rekenen op steun van de ouders hierbij: naast warme kleding, uw zoon of dochter ook een mondkapje laten meenemen alstublieft. Bij practica en praktijkvakken zullen we daar zeker niet vrijblijvend mee omgaan omdat daar de 1,5 meter vaak lastig blijkt uit te voeren. Jassen worden toegestaan in de klassen, maar liever niet. Helinium blijft er bewust voor kiezen het dragen van de mondkapjes niet te verplichten of dwingend voor te schrijven, omdat we dat niet bij het pedagogisch klimaat van onze school vinden passen. Daar komt bij dat we onze leerlingen ook vragen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor onze medewerkers.

Met betrekking tot het wegwerken van de opgelopen leerachterstanden door de coronamaatregelen zijn inmiddels een aantal acties ingezet. Voor de zomer hebben alle mentoren de achterstanden van hun leerlingen geïnventariseerd en doorgegeven aan de teamcoördinator. Vervolgens is er direct een verdeling gemaakt met betrekking tot achterstanden op zowel klas- als individueel niveau voor een bepaald vak of vakken. Vorige week is er op klasniveau gestart met bijspijkerlessen voor bepaalde vakken tijdens het Helinium-uur. Daarnaast zullen we vanuit een extra subsidie vanaf 5 oktober extra ondersteuningsuren inzetten op de maandag- en woensdagmiddag. De organisatie is in handen van Studiecentrum Voorne. De (voor de zomervakantie door de mentor) geselecteerde leerlingen krijgen daar tien weken lang studiecoaching in kleine groepen (max. 10) en waar nodig ook voor bepaalde vakken bijles. Onze orthopedagoge is al volop bezig met intakegesprekken met de leerlingen en ouders. We starten met leerlingen uit de bovenbouw en zullen gefaseerd ook groepen opstarten voor de onderbouw. Leerlingen kunnen zich ook weer individueel via SOM aanmelden voor de reguliere Helinium-uren (ondersteuning of juist een verrijkingsles) start dinsdag 6 oktober.

De organisatie voor de herfstschool van de (voor-) examenklassen van HAVO en VWO is gereed. Leerlingen komen op vrijdag 23, zaterdag 24 en zaterdag 31 oktober van 8.30-13.30 uur naar school om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste toetsweek die start op 4 november. Naast studiecoaching (plannen, organiseren en effectief leren) zijn er verschillende studenten en vakdocenten (o.a. van onze eigen school) aanwezig om de leerlingen te helpen bij vakgerelateerde vragen. De MAVO en de Vakcolleges hebben later dit jaar de eerste toetsweek. De leerlingen die in aanmerking komen voor bijspijkerlessen en studiecoaching zullen hiermee op een later moment starten. Diana Noordermeer is deze week gestart met het OLC+ op het TPH. Zij zal op maandag- en woensdag het 7e t/m 9e uur geselecteerde leerlingen helpen bij het maken en leren van hun huiswerk en het aanleren van studievaardigheden. Vanaf donderdag 1 oktober zullen 20 leerlingen starten met de onlinetraining “Snel leren=leuk leren”, verzorgd in samenwerking met de SMARTcoaching. Voor onze school is deze training een pilot, vandaar dat we beperkt hebben ingekocht voor dit moment. Bij positieve ervaringen zullen we deze training breder inzetten.

Dit gezegd hebbende: de nabije toekomst is toch ongewis en onzeker. Uiteraard maken we de plannen gereed voor het geval we gedwongen worden om geheel of voor een deel terug te schakelen naar meer thuisonderwijs. We begrijpen de zorgen die bij medewerkers, ouders en leerlingen leven, maar kunnen op dit moment niet meer doen dan onze leerlingen zo goed mogelijk te helpen en ons voor te bereiden op de onzekere toekomst. Maar wat zeker is: we zullen alles wat in onze macht ligt doen  om de school open te houden om in direct dagelijks contact met de leerlingen te blijven. En: de medewerkers van Helinium zullen alles doen wat mogelijk is om de leerlingen te ondersteunen en begeleiden, want we zijn een school waar de betrokkenheid erg hoog is. 

We zullen u blijven informeren als er echt iets te melden valt. Dank voor uw geduld, begrip en het op afstand ondersteunen van het leerproces van uw zoon of dochter.


Met vriendelijke groet,

Hans Freitag,

Rector a.i