Roosterwijzigingen & meer

Ouders en school

Ouders die actief meedenken over het beleid en onderwijsaanbod, zijn voor een school als Helinium van groot belang. We stellen het dan ook bijzonder op prijs als u onze informatieavonden en spreekavonden bezoekt.

 

Er is ook een actieve groep ouders die zich voor diverse leerling- en schoolactiviteiten inzet. De betrokkenheid van ouders, die wij zeer waarderen, blijkt onder meer uit begeleiden van excursies, deelname aan de ouderraad en aan de medezeggenschapsraad.

 

Elk kernteam heeft een eigen ouderpanel en leerlingpanel voor een optimale klankbordfunctie in de gouden driehoek van ouders, leerlingen en school.

 

Ouderraad  

 

Helinium kent een ouderraad die onder andere het ouderfonds beheert. Vanuit dit ouderfonds worden bijdragen gegeven aan culturele activiteiten, et cetera. Ook organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een thema-avond, zoals over Zakgeld en bijbaantjes, Alcoholgebruik onder jongeren of over Normen en regels. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over activiteiten en bestedingen in het afgelopen jaar. Elk jaar ondersteunt de ouderraad onze diploma-uitreiking met de verzorging van een feestelijk hapje en drankje en een bijdrage aan het fotojaarboek. Op de eerste informatieavond in de brugklas nodigen wij u van harte uit om aan de activiteiten deel te nemen Naar pagina Ouderraad

 

Medezeggenschapsraad   

In de Medezeggenschapsraad zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben, worden aan de MR voorgelegd Naar pagina Medezeggenschapsraad

 

Heldere schoolregels

 

Helinium houdt leerlingen aan heldere schoolregels over op tijd aanwezig zijn en het in orde hebben van huiswerk en lesmaterialen. Bij afwezigheid van een leerling zonder melding van de ouders, bellen wij de ouders thuis of op het werk. Want alleen met de juiste inzet en discipline komen goede schoolresultaten binnen handbereik. 

 

Inzicht in resultaten

Goed op de hoogte zijn van de vorderingen is voor ouders en leerlingen vanzelfsprekend van belang. Zo ontstaat het inzicht in welke vakken een leerling zich het beste ontwikkelt, welke vakken hem of haar minder goed liggen of dat er wellicht een tandje bij moet. Via Ouderweb kunnen ouders en via Leerlingenweb kunnen leerlingen steeds de actuele cijfers, roosters en absenties zien. Op de site staan de overgangsnormen per leerjaar toegelicht.

 

De schoolgids bevat informatie over de dagelijkse gang van zaken op Helinium, zoals de vakantieregeling, schoolorganisatie, overgangsnormen, slaag/zakregeling en het leerlingenstatuut.

Ook vindt u in de schoolgids een overzicht van de financiële regelingen en de namen van het aan de school verbonden personeel.